Информацията по Приложение № 2 за преценяване на необходимостта от ОВОС

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС I. Информация за контакт с възложителя: 1. Име, ЕГН, местожителство, гражданство на възложителя – физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице Капатово ООД , гр. София, бул. Патриарх Евтимии 22, ЕИК 130552856 2. Пълен пощенски адрес. гр. София, бул. Патриарх Евтимии 22 3. Телефон, факс

Още »