Проект: „Закупуване на специализирана техника за трайни насаждения“

  Проект № 01/04/1/0/00093 за „Закупуване на специализирана техника за трайни насаждения“,  е финансиран по Договор  № 01/04/1/0/00093 от 17.06.2016 г.; за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирано

Още »