Информацията по Приложение № 2 за преценяване на необходимостта от ОВОС

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

I. Информация за контакт с възложителя:

1. Име, ЕГН, местожителство, гражданство на възложителя – физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице
Капатово ООД , гр. София, бул. Патриарх Евтимии 22, ЕИК 130552856

2. Пълен пощенски адрес.
гр. София, бул. Патриарх Евтимии 22

3. Телефон, факс и e-mail.
тел. 0888968682 – Валентин Вълков, e-mail: Valentin.Valkov@venture-equity-bg.com
II. Характеристики на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението.
Инвестиционното предложение касае: Преструктуриране и конверсия на винени лозя: засаждане на винени лозя, изграждане на подпорна конструкция, изграждане на хидромелиотативно съоръжение – система за капково напояване на площ до 3,4996 ха в имоти с номера 022001, 022002 в землището на с. Зорница, община Сандански.
Инвестиционното предложение ще се реализира чрез изпълнение на следните дейности:
Дейност 1: конверсия на сортовия състав на насаждението със сортове, класифицирани за съответните лозарски райони на страната
Дейност 2: подобряване на техниките за управление на лозята чрез изграждане на подпорна конструкция на новосъздадени лозови насаждения и изграждане на хидромелиоративни съоръжения – системи за капково напояване.
Създаването на новите лозови насаждения включва следните операции – риголване на дълбочина до 70 см, оран до 20 см, дисковане/подравнявне на терена, маркиране на местата за засаждане, засаждане на лозичките, изграждане на подпорна конструкция от колове с опъване на един осносвен и два двойни реда тел закотвени с котва, изграждане на напоителна система за капково напояване.
Технологията за напояване в настоящето инвестиционно предложение е съобразена с теренните особености, водоизточника и схемата на засаждане. Изграждането на системата за капково напояване ще осигури водообезпечаване и развитие на земеделското стопанство при значително намален разход за вода при отглеждането и обработката на насажденията, увеличение на общото годишно производство на висококачествени земеделски продукти при по-ниска себестойност.
Общата схема за напояване на площта предвижда водата от прилежащият тръбопровод да се подава по главния тръбопровод и да се транспортира до поливната площ. Площтта е разделена на поливни крила с оглед на разположението на стопанските пътища и наклоните на терена. По дължината на редовете ще се инсталира LDPE поливен тръбопровод ф 16 мм за капково напояване с фабрично вградени отвори – капкообразуватели – „компенсиращи налягането“, с разстояние 100 см между тях и дебит 2 л/час на всеки от отворите. Той ще бъде окачен на около 70 см от терена върху носещия тел на опорната конструкция. Напоителната система няма да включва модул за торовнасяне и няма да се използва за наторяване и/или внасяне на препарати за растителна защита. Предвидените изкопни дейности за полагането на напоителната система ще се осъществяват в орния пласт с дълбочина 0,30-0,40 м, при което те няма да повлияят на ландшафта на масива. Няма да се използва взрив. Дейността по капковото напояване не е свързана с образуване на отпадъчни води.
Инвестиционното предложение не предвижда строителство на обслужваща сграда.
Инвестиционното предложение не е свързано с неоходимост от изграждане на техническа и пътна инфраструктура, ще се използва съществуващата пътна инфраструктура.
2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.
Намерението за създаване на лозови насаждения изцяло се вписва тенденциите за развитие на района като район със застъпено производство на селскостопанска продукция. Имотите, предмет на предложението, се намират на изключително подходящо географско място даващо възможности за развитие на лозови насаждения с много добри показатели и качества. Съчетанието на климат и почвени характеристики ще доведe до възможности за развитие на висококачествени лозя.
Изграждането на системата за капково напояване ще осигурят водообезпечаване и развитие на земеделското стопанство при значително намален разход за вода при отглеждането и обработката на насажденията, увеличение на общото годишно производство на висококачествени земеделски продукти при по-ниска себестойност, подобряване опазването на околната среда чрез прилагане на екологосъобразна земеделска технология опазваща компонентите на агро екосистемите и понижаваща ефекта на антропогенното въздействие върху тях.
Системата за капково напояване ще се инсталира във връзка с кандидастване за финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014-2018 г., мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя”,
Дейност 1: конверсия на сортовия състав на насаждението със сортове, класифицирани за съответните лозарски райони на страната
Дейност 2: подобряване на техниките за управление на лозята чрез изграждане на подпорна конструкция на новосъздадени лозови насаждения и изграждане на хидромелиоративни съоръжения – системи за капково напояване.

3. (Доп. – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение и кумулиране с други предложения.
Няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение.
Инвестиционното предложение е предвидено да се релизира извън регулационните граници на населено място. Съседните територии представляват земеделски земи. Инвестиционното предложение не влиза в противоречие с ползването на съседните територии. Не предвижда да засяга и въздейства върху земи от горския фонд и наличната инфрструктура.

4. Подробна информация за разгледани алтернативи.
Дейностите, които ще бъдат извършени, във връзка със засаждането на лозовото насаждение на това място и функционирането на системата за капково напояване, не застрашават околната среда и населението, поради което не са разглеждани други алтернативи при избор на местоположението на обекта.
Характера и предвижданията на инвстиционното предложение не предполагат негативно влияние върху компонентите и факторите на околната среда и няма да доведе до замърсяването и/или увреждането им, както и до неправомерно ползване на природни ресурси, поради което в случая не се препоръчва да бъде изпълнена нулева алтернатива.

5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности.
Преструктуриране и конверсия на винени лозя: засаждане на винени лозя, изграждане на подпорна конструкция, изграждане на хидромелиотативно съоръжение – система за капково напояване в имоти с номера 022001, 022002 в землището на с. Зорница, община Сандански.
За реализиране на инвестиционното предложение не е необходима друга прилежаща територия, вкючително и за временно ползване или дейности.

6. (Доп. – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на дейностите и съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.
– Засаждане на нови винени лозя в гореописаните имоти чрез изпълнение на следните работи:
– предпосадъчна подготовка, вкл. риголване на дълбочина до 70 см, дисковане/подравняване на терена, маркиране на местата за засаждане;
– засаждане на лозичките, вкл. закупуване и достака на посадъчния материал, засаждане и утъпкване, поставяне на индивидуални колчета, поливане, почистване на росни корени, окопаване и привързване;
– Изграждане на подпорна конструкция, вкл. поставяне на колове и опъване на един основен и два двойни реда тел закотвени с котви;
– Изграждане на система за капково напояване, вкл. изпълнението на следните работи : транспорт, разтоварване, разнасяне, разгъване, полагане на тръби и фитинги; машинен изкоп и обратно засипване; монтаж на фасонни части, водовземни и командни възли; разнасяне, разпъване, монтаж на капковия маркуч по опорната конструкция, водна проба.
Системата за капково напояване съдържа следните основни компонента:
– водоизточник: тръбен кладенец за добив на подземни води ;
– филтърен възел за снабдяване капкообразувателите с чиста вода;
– водопреносна мрежа – тръби, фитинги и капкови маркучи. Тръбите ще са полиетиленови и ще пренасят водата от прилежащият тръбопровод да се подава по главния тръбопровод и да се транспортира до поливната площ в насажденията.
Необходимите водни количества ще бъдат осигурени от съществуващи сондажни кладенци съгласно разрешително за водовземане № 41520043/29.01.2014 г. с общ разрешен годишен воден обем от 124 560 куб.м.

7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.
Транспортния достъп ще се осъществява по съществуващи полски пътища. Не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.
За инвестиционното предложение не е приложимо наличието на програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

9. Предлагани методи за строителство.
Съобразно характера на предвидените дейности, строително-монтажните работи се свеждат до изкопни работи по трасетата на транспортния и разпределителните тръбопроводи, монтажни работи по тръбната мрежа, набиване на коловете за конструкцията. За всички земно-изкопни работи ще се използва механизирана техника, а коловете ще с набиват с колонабиваща машина.

10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията.
Реализацията на инвестиционното предложение е свързана с използването на земеделска земя, вода и растителност. По време на експолатацията ще се позва само вода за поливане на насажденията, като чрез системата за капково напояване се осигурява икономично ползване на природния ресурс.

11. Отпадъци, които се очаква да се генерират – видове, количества и начин на третиране.
Няма отпадъци, които се очакват по време на доставката и изграждането на лозовия масив. Основно, при нужда се предвижда да се ползват агротехнически и механични методи на отглеждане на лозовия масив.
12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда.
От реализацията на инвестиционното предложение не се очакват отрицателни въздействия върху околната среда. Дейността не е свързана със замърсяване или дискомфорт на околната среда. Реализацияна на предложението има изцяло положителен ефект защото предвиденото капково напояване ще допринесе за балансираното и рационално разходване на водни количества за напояване.

13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение
(например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води).
Няма други дейности, свързани с инвестиционното предложение

14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.
Дружеството има разрешително за водовземане № 41520043/29.01.2014 г. с общ разрешен годишен воден обем от 124 560 куб.м., разрешителното е издадено от Басейнова дирекция – „Западнобеломорски район”.

15. (Нова – ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Замърсяване и дискомфорт на околната среда.
При създаване на насажденията и тяхната експлоатация не се очакват значителни въздействия върху компонентите и факторите на околната среда. Хумусният пласт няма да бъде нарушен. Характера на инвестиционното предложение не предполага формиране на емисии на шум и атмосферни замърсители..

16. (Нова – ДВ, бр. 3 от 2006 г., доп., бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Риск от инциденти.
Реализацията на инвестиционното предложение не предполага риск от инциденти.
За предотвратяване на евентуални рискове от ициденти при работа със специализирана земеделска техника се предвижда провеждане на предварителен инструктаж на работниците за спасване правилата на безопасна работа със земеделска техника, хигиена ха труда и пожарна безопасност.

III. Местоположение на инвестиционното предложение

1. (Доп. – ДВ, бр. 3 от 2011 г.) План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.
Преструктуриране и конверсия на винени лозя: засаждане на винени лозя, изграждане на подпорна конструкция, изграждане на хидромелиотативно съоръжение – система за капково напояване с обща площ до 3,4996 ха в имоти с номера 022001, 022002 в землището на с. Зорница, община Сандански. Имотите не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закоан за защитените територии.

2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.
Към настоящия момент имотите обект на инвестиционното предложение са собственост на Възложителя.

3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.
За осъществяване на инвестиционното предложение, инвеститора не се налага да инициира процедура за промяна предназначението на земята, защото то не се променя (отглеждане на земеделски култури).
На този етап няма информация за съществуващи планове за промяна ползването на земите в съседство на териториите на разглежданото инвестиционно предложение, които могат да бъдат засегнати от реализацията му.

4. (Доп. – ДВ, бр. 3 от 2011 г.) Чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.
Инвестиционното предложение не попада и не засяга чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони и др. подобни.

4а. (Нова – ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Качеството и регенеративната способност на природните ресурси.
Промените ще се вместят в околната среда и няма да нарушат регенеративните способности на природните ресурси. Предвиденат земеделска дейност не нарушава качествата и генеративната способност на природните ресурси.

5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение.
Изборът на местоположението за реализация на инвестиционното предложение е повлиян от факта, че възложителят е собственик на конкретните земи. Дейностите, които ще бъдат извършени, във връзка с функционирането на системата за капково напояване, не застрашават околната среда и населението, поради което не са разглеждани други алтернативи при избор на местоположението на обекта.

IV. Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):

1. (Изм. – ДВ, бр. 3 от 2011 г.) Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови паметници на културата, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници – шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.
Не се очаква въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови паметници на културата, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници – шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.
Инвестиционното предложение не е свързано с производствена дейност, оказваща отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве. Няма да създаде рискови фактори по отношение на населението на село Зорница, община Сандански и на други близки населени места. Не се засягат теритирии, зони и/или обекти със специфични хигиенно-охранителен статут или подлежащи на здравна защита (болници, детски градина, училища и др.). При реализацията му не се очаква промяна на почвените показатели от съществуващото положение при спазване на нормативните изисквания.
Обхватът на въздействието се ограничава на полщта н имотите без да се засягат населени места и повърхностни и подземни води в района.
Прогнозните нива на шум ще са максимум до 85 db и единствено по време на изграждането на инвестиционното предложение при работа с машини. По време на експлосатация няма да има шум.
На територията на имотите, в които е предвидено да се реализира инвестиционното предложение не са устанодвени находища и местообитания на редки и защитени растителни и животински видове.

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.
Не се засягат елементи на Нациоаналната екологична мрежа. Не се очакват отрицателни въздействия върху най-близо расположените защитени зони.

3. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).
Не се очакват отрицателни въздействия от реализацията и експолатацията на инвестиционното предложение.
Най-общо въздействието върху компонентите на околната среда може да се оцени като незначително, краткотрайно, без кумулативно действие и локално. Не се засягат населени места и обекти подлежащи на здравна защита.

4. Обхват на въздействието-географски район; засегнато население;населени места (наименование, вид – град, село, курортно селище, брой жители и др.).
Инвестиционното предложение ще се реализира на около 1,2 км от най-близо расположеното населено място с. Зорница и няма вероятност да засегне в негативен аспект жителите му.

5. Вероятност на поява на въздействието.
Няма вероятност на поява на каквито и да е отрицателни въздействия от дейността. При правилно изпълнение на предвидените дейности по реализация и последваща експлоатация няма вероятност да възникнат ситуации свързани с отделяне на емисии замърсяващи компонентите на околната среда.

6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието.
Не се очакват отрицателни въздействия от реализацията на предвидената дейост за преструктуриране и конверсия на винени лозя.

7. (Доп. – ДВ, бр. 3 от 2011 г.) Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.
При спазване на законовите изисквания не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да окаже отрицателно въздействие върху околната среда. При спазване на необходимите норми и нормативни изисквания няма да има риск от аварии и инциденти в околната среда.

8. Трансграничен характер на въздействията.
Не се очаква трансграничен характер на въздействията.

Дата:08.09.2016 г. Управител :
/ Валентин Вълков /