Политика за поверителност


Уважаеми потребители, достъпването и ползването на тази интернет-страница представлява приемане на настоящата Политика за поверителност, основана на правилата на Регламент (ЕС) 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR) и на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

„КАПАТОВО“ ООД

1. Данни за нас, като администратор на лични данни: „КАПАТОВО“ ООД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 130552856, със седалище и адрес на управление: София, район “Средец”, бул. „Патриарх Евтимий“ № 22, eл.поща: office@kapatovo.bg.

Лични данни

2. „Лични данни“ представлява всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

3. Достъпът и преглеждането на интернет-страницата на „КАПАТОВО“ ООД е възможно без регистрация и без предоставяне на лични данни като име, идентификационен номер, адрес на електронна поща или други специални данни. Ползването на онлайн-магазина на „КАПАТОВО“ ООД е възможно без или с регистрация, но е необходимо предоставянето на лични данни като имена, телефонен номер, адрес на електронна поща, адрес за доставка.

4. Интернет-страницата на „КАПАТОВО“ ООД използва следните „бисквитки“ (cookies):
– функционални бисквитки, които осигуряват нормално функциониране на интернет-страницата;
– функционални бисквитки, които осигуряват нормалното функциониране на онлайн-магазина;
– аналитични бисквитки на трети страни (google analytics), позволяващи анализ на трафика.
Посетителите на интернет-страницата биха могли по всяко време да предотвратят настройването на бисквитките чрез съответната настройка на използвания интернет-браузер, както и да изтрият вече зададените бисквитки, но при деактивирането на настройката на функционалните бисквитки функциите на интернет-страницата ни и на онлайн-магазина ни няма да бъдат напълно/правилно използваеми.

5. При Вашето посещение на интернет-страницата ни, уебсайтът/хостинг компанията събира единствено информация от Вашия браузър, като: вид на браузъра, операционна система, използвана за достъп, уебсайт, от който се достига до интернет-страницата ни, дата и час на достъп, IP-адрес, доставчик на интернет-услуги на системата за достъп и други подобни данни, чиято цел е: а/ да можем технически да осигурим Вашия достъп до нашата интернет-страница; б/ да ни позволи адекватна реакция при кибер атаки спрямо интернет-страницата ни. След като Вашето посещение на интернет-страницата ни приключи, тези общи данни и информация, които по никакъв начин не идентифицират Вашата самоличност, се съхраняват в регистрационни файлове на сървъра с цел повишаване на защитата на интернет-страницата и оказване на съдействие на компетентните държавни органи в случай на кибер атака.
При поръчка, направена чрез онлайн-магазина ни, поръчката и личните данни, свързани с нея, се запазват на законово основание – за документирането и изпълнението на поръчката и за счетоводното и данъчното й отчитане.

6. Интернет-страницата ни съдържа координати за контакт с дружеството, чрез които можете да се свържете с нас, включително чрез електронна поща. Ако се свържете с нас чрез електронна поща, изпратените доброволно от Вас лични данни (напр. име и електронна поща), се получават и съхраняват от нас с цел обратна връзка (отговор на поставен въпрос, предоставяне на поискана информация и т.н.). В случай че е необходимо предоставянето на допълнителна информация от Ваша страна (вкл. лични данни), ние ще се свържем с Вас и ще Ви уведомим за тази необходимост, като посочим основанието за същата (информация, необходима по закон, информация, необходима за сключването и/или за изпълнението на договор и т.н.).

7. Обработваме лични данни, само доколкото същите са необходими, за да бъдат реализирани заявени от Вас поръчки (договори за покупко-продажба от разстояние) на вино и/или за да можете да се възползвате от друг вид предлагани от нас стоки и услуги.

8. При нас, като администратор, постъпват лични данни по повод:
а/ искане от клиент физическо лице, което ни предоставя: имена, адрес, електронна поща, телефон за връзка, пощенски адрес и други подобни, които са необходими за еднозначното му индивидуализиране и за реализиране на заявената доставка или услуга;
б/ отношение с юридическо лице, в качеството му на потребител на стоки (услуги), в които случаи измежду предоставяните и характеризиращи самото юридическо лице данни (фирмено наименование, ЕИК, телефон, МОЛ, адрес, e-mail и други подобни) могат да спадат и лични данни на физическите лица, които представляват юридическото лице.
В своята дейност не събираме и не обработваме специални категории лични данни (т.нар. „чувствителни данни).

9. Ние се ръководим от обявените в Регламент (ЕС) 2016/679 принципи на обработване, а именно: личните данни са обработвани законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните; събирани са само за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с определените цели; съхранявани са във форма, която позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото според целите за обработване; в определени от закона случаи лични данни могат да се съхраняват за по-дълги срокове, доколкото биха били обработвани единствено за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели и само при условие, че бъдат приложени подходящите технически и организационни мерки.

10. Предоставяните лични данни се обработват законосъобразно от Дружеството, като във всеки случай на обработване на лични данни е налице някое от регламентираните в приложимото право условия (основания) за обработване, а именно: обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключване на договор, с оглед сключването му; обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо Дружеството; субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели; обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице; обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на Дружеството, като администратор на лични данни; обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни.

11. Въз основа на заявено от Вас намерение за ползване на нашите услуги се извършва обработване на предоставените от Вас лични данни, като целите за обработване на лични данни обичайно са следните:
а/ за реализиране на доставка на вино, заявена от Вас и договорена чрез приемане на Общите условия за ползване на електронен магазин Kapatovo.bg:
– Създаване и управление на профил при регистрация;
– Обработване на ваши поръчки, с или без регистрация, в това число приемане, потвърждаване, експедиране, фактуриране;
– оказване на допълнително съдействие по инициирана поръчка;
– Връщане на продукти в съответствие със закона и с Общите условия за ползване на електронен магазин Kapatovo.bg, както и възстановяване на заплатени суми;
– Контакти с клиентите ни във връзка с направени поръчки и запитвания;
– Счетоводно, данъчно и юридическо обслужване на дейностите по доставка.
б/ за да ползвате други услуги, като например участие в организирани от нас събития, дегустации и представяне на нашите продукти и др.
в/ за маркетингови цели: изпращане на съобщения към предоставени от клиентите ни адреси на електронна поща относно предлаганите от нас стоки, уведомления за бутилиране на нова реколта, за въвеждане на нов продукт, за наличност на временно изчерпан продукт и други.
В случай че вече не желаете да получавате маркетингови съобщения за нашите продукти, можете да се свържете с нас чрез горепосочените данни за контакт, при което ние незабавно ще преустановим изпращането на маркетингови съобщения.
Ние не предоставяме за маркетингови цели към трети лица предоставените ни от Вас лични данни.
г/ защита на наши законни интереси.

12. Ние можем да предаваме/предоставяме достъп до лични данни към други лица, само ако е налице законово основание за това. Конкретните получатели на данните се определят за всеки отделен случай, съобразно съответната необходимост и според приложимото законово основание, като общите категории получатели на данни могат да бъдат например следните:
а) получатели – трети лица, които действат от наше име, с оглед по-нататъшна обработка на данните съгласно целта, за която данните са събрани първоначално, или за да бъдат обработвани законосъобразно по друг начин, като например: специализирано съдействие на трето лице, за да бъде обслужвана дейността на Дружеството или за да бъде реализиран конкретен наш проект или за да бъде извършвана техническа поддръжка на нашата дейност и други подобни услуги, изискващи специални компетенции, вкл. лица, предоставящи куриерски услуги, доставчици на платежни/банкови услуги, доставчици на IT-услуги, на счетоводни и юридически услуги и други подобни;
б) получател – трето лице, ако Дружеството бъде задължено да изпрати искани данни по силата на приложим закон, съдебно разпореждане или надлежен акт на орган, както и ако разкриването на лични данни ни е разпоредено в процеса на наказателно или на друго правно разследване или на съдебно производство в страната или чужбина, на държавни и общински органи, институции и/или лица, извършващи обществени/публични услуги, с оглед изпълнение на задължения по закон;
в) други лица, които имат право на обработване на лични данни и спазват приложимото право по защита на лични данни.
Личните данни не се обработват с комерсиални цели и не се предоставят на комерсиални организации.

13. Страна, в която се съхраняват и обработват данни на клиентите ни: преимуществено в Република България.

14. Като администратор, ние съхраняваме лични данни за срока, необходим за постигане на целта на обработване, но не по-малко от законоустановения срок, или до окончателно решаване на евентуално възникнали по дадено отношение въпроси и/или претенции.

15. В съответствие с приложимото право за защита на лични данни, физическите лица – субекти на лични данни, имат право да поискат от нас, като администратор:
– достъп и информация относно обработвани от нас лични данни: потвърждение, че обработваме данни на субекта; искане за предоставяне на копие от тези данни;
– поправяне на данните: искане от субекта за поправка или за допълване на неточни или непълни негови лични данни;
– ограничаване на обработването на данни или изтриване на данни: ако същите повече не са необходими за целите, за които са събрани, или при оттегляне на съгласието за обработването им. Независимо от депозирано от субекта искане за изтриване на данни, същото може да не бъде уважено и личните данни да не бъдат изтрити, ако обработването им следва да продължи поради изпълнение на законово задължение (счетоводно и данъчно обработване); поради установяване, упражняване или защита на правна претенция или поради защита на друг, признат от закона, правен интерес.

16. Не събираме такси при упражняване на правата на наши клиенти и контрагенти относно личните им данни. Ако исканията на субекта на данните са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, законодателството ни предоставя право да наложим разумна такса или да откажем информация по подобни искания.

17. В срок до един месец се ангажираме да отговорим на ваше искане по т.15– т.16 и/или на друго ваше запитване, което можете да отправите чрез електронно съобщение в електронната поща на администратора: franz.dimitrov@kapatovo.bg чрез ваше писмено искане, изпратено на пощенския ни адрес: гр. София 1000, район „Средец“, бул. “Патриарх Евтимий“ № 22.

18. При извършване на промени, актуализираният вариант на Политиката за поверителност ще бъде незабавно обявявен на нашата интернет-страница.

19. С оглед защита на вашия интерес, предоставяме данни за контакт с надзорния регулаторен орган по защита на лични данни в Република България, пред когото имате право да внесете жалба, ако счетете, че защитата на личните ви данни е била застрашена или нарушена от наша страна:

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Адрес:, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
София 1592
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg

КОНТАКТ

София, България
Бул. Патриарх Евтимий 22
Tel.: +359 888 521 444
email: office@kapatovo.bg
Лице за контакт: Франц Димитров

Kapatovo Family Estate

Поверителност

Вашата поверителност е важна за нас. Моля, прегледайте нашата политика за поверителност и правила за ползване за повече информация.

Този сайт използва бисквитки, за да Ви гарантираме възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да използвате този сайт, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ съгласно нашата политика за поверителност

Верификация

С натискане на бутона „ВХОД“ вие потвърждавате, че имате навършени 18 години.